Additional (EXTENDED) Warranty Terms

ADDITIONAL (EXTENDED) WARRANTY TERMS

Under par. 6.1 of the General Terms and Conditions (“GTC”) of Kvant Lasers, s.r.o. (“we” or “KVANT”), KVANT as the seller may extend any warranty granted to a customer (or “you”) by written declaration or agreement.

We are interested in your feedback and any useful information from you can help us better and develop our goods and services. Therefore, we have decided to grant an additional 6 months’ worth of warranty, if you register your product here and fill in a few details about your purchase, experience and work with our products.

Please also see our Privacy Policy. This is a customer experience survey, so under no circumstances will we publish or share these details on your personal use of our products or your feedback with any third parties.

The terms of the extended warranty are as follows:

1. KVANT extends the warranty period with respect to any product registered by a customer on this page, by an additional period of six (6) months, provided that:
- at the time of registration, no more than 12 months have elapsed as of the date of delivery to the customer,
- the original warranty period is at least 12 months,
- the product model, serial number and/or other mandatory details, if required, have been entered correctly, and
- the original warranty period in question has not been voided and has not elapsed at the time of registration.

The extended warranty does not apply to consumable or perishable parts and components of any goods, such as laser diodes.

2. KVANT shall confirm the extension of the warranty with respect to any product duly registered, by means of a written (e-mail) message and/or certificate.

3. Any warranty terms under the GTC shall apply on the extended warranty to the same extent as the original warranty. Any warranty claims or complaints must be brought to us on the last day of the warranty period (after extension), at the latest.

4. Processing of personal and other data entered at registration is governed by KVANT’s Privacy Policy, whereas basic personal data and specific data on the relevant product(s) may be required to duly manage your warranty. In case KVANT loses the right to access to the data provided by the customer at registration, the extended warranty shall be canceled and considered null and void.

5. We will inform you about the exact duration, starting and expiry dates of your warranty period, upon request.

6. We may, from time to time, address promotional e-mail messages and offers to customers, including customers who have registered their contact details here. You may unsubscribe at any time, which will not affect your extended warranty in any manner.

 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY PRE DODATOČNÚ - ROZŠÍRENÚ ZÁRUKU

Podľa bodu 6.1 Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "VOP") spoločnosti Kvant Lasers, s.r.o. (ďalej len "my" alebo "KVANT") môže spoločnosť KVANT ako predávajúci rozšíriť akúkoľvek záruku poskytnutú zákazníkovi (ďalej len "Vy") písomným vyhlásením alebo dohodou.

Zaujíma nás Vaša spätná väzba a všetky užitočné informácie od vás nám môžu pomôcť zlepšiť a rozvíjať náš tovar a služby. Preto sme sa rozhodli poskytnúť dodatočnú šesťmesačnú záruku, ak si na tejto stránke zaregistrujete Váš výrobok a vyplníte niekoľko údajov o svojom nákupe, skúsenostiach a práci s našimi výrobkami.

Pozrite si tiež naše Podmienky spracúvania osobných údajov (Privacy Policy). Toto je prieskum skúseností a preferencií zákazníkov, takže akékoľvek údaje o Vašom osobnom používaní našich produktov alebo Vašu spätnú väzbu v žiadnom prípade nezverejníme ani neposkytneme tretím stranám.

Podmienky predĺženej záruky sú nasledovné:

1. Spoločnosť KVANT predlžuje záručnú dobu na akýkoľvek výrobok zaregistrovaný zákazníkom na tejto stránke o ďalších šesť (6) mesiacov za predpokladu, že:
- v čase registrácie neuplynulo viac ako dvanásť (12) mesiacov odo dňa doručenia tovaru zákazníkovi,
- pôvodná záručná doba je najmenej dvanásť (12) mesiacov,
- model výrobku, sériové číslo a/alebo iné povinné údaje, ak sa vyžadujú, boli zadané správne a
- pôvodná záruka nezanikla a pôvodná záručná doba v čase registrácie ešte neuplynula.

Predĺžená záruka sa nevzťahuje na spotrebný tovar alebo rýchlo sa kaziace časti a súčasti akéhokoľvek tovaru, ako sú napr. laserové diódy.

2. Spoločnosť KVANT potvrdí rozšírenie záruky na každý riadne zaregistrovaný výrobok prostredníctvom písomnej (e-mailovej) správy a/alebo elektronického certifikátu.

3. Všetky záručné podmienky podľa VOP sa vzťahujú na predĺženú záruku v rovnakom rozsahu ako pri pôvodnej záruke. Prípadné záručné nároky z vád tovaru a reklamácie je potrebné uplatniť u nás najneskôr v posledný deň záručnej doby (po predĺžení).

4. Spracovanie osobných a iných údajov zadaných pri registrácii sa riadi zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti KVANT, pričom základné osobné údaje a konkrétne údaje o príslušnom výrobku (resp. výrobkoch) môžu byť potrebné na riadnu správu a sledovanie Vašej záruky. V prípade, že spoločnosť KVANT stratí právo na prístup k údajom poskytnutým zákazníkom pri registrácii, predĺžená záruka sa ruší a považuje sa za neplatnú.

5. Na požiadanie Vás budeme vždy informovať o presnom trvaní, začiatku a konci záručnej doby.

6. Občas môžeme zákazníkom, vrátane zákazníkov, ktorí si tu zaregistrovali svoje kontaktné údaje, adresovať propagačné e-mailové správy a ponuky. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť (unsubscribe), čo nijako neovplyvní Vašu predĺženú záruku.